Naturalnie zaangażowani:

Fundacja DL Invest Group wspiera działania proekologiczne oraz rozwój lokalnych społeczności na terenach, na których prowadzi inwestycje.

Zasada 1

Inwestycje prowadzimy w sposób zrównoważony. Naszym priorytetem jest zachowanie walorów środowiskowych obszarów, na których realizowane są projekty. Osiągamy to między innymi poprzez nasadzenia dodatkowych drzew i krzewów w sposób przemyślany i znacznie wykraczający poza wynikające z przepisów prawa działania. Projekty te prowadzimy we współpracy z mieszkańcami oraz pracownikami naukowymi, którzy pomagają nam określić warunki i stworzyć prawdziwie unikalne habitaty dla zwierząt i roślin na terenach, na których prowadzimy działania, co wprost przekłada się na budowanie dodatkowej wartości dla lokalnych społeczności. Celem nadrzędnym jest ochrona środowiska naturalnego i zachowanie jego walorów dla przyszłych pokoleń.

Zasada 2

Prowadzimy akcje uświadamiające i promujące właściwe postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Takie akcje przyjmują postać warsztatów i materiałów edukacyjnych prowadzonych i przygotowywanych we współpracy z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz wybranymi instytucjami pożytku publicznego działającymi na terenach, na których prowadzimy inwestycje. 

Zasada 3

Wspieramy lokalne inicjatywy sportowe, edukacyjne i biznesowe realizowane na terenach, na których działamy. 

Zasada 4

Wszystkie nasze nowe projekty są certyfikowane w systemie ekologicznej certyfikacji BREEAM oraz tam, gdzie to możliwe: finansowane z użyciem instrumentów wspierających rozwój ekologicznych inwestycji.