DL GREEN

Naturalnie Zaangażowani

W ramach polityki DL Green wdrażanej przez naszą firmę, która jest odpowiedzią na zmieniające się warunki środowiskowe i poświadczeniem wysokiej uwagi i dużego znaczenia, które nadajemy aspektowi ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez nas inwestycji, projekty nieruchomościowe realizowane są według strategii ESG, której szczegóły opisane są w Green Framework.

DL Invest Group: Green Framework 

Podejście do ESG

DL Invest Group zdaje sobie sprawę, z obecnych wyzwań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Nasza strategia ESG jest zgodna z naszym celem, jakim jest tworzenie stabilnych, zrównoważonych oraz sprzyjających społeczeństwu obiektów.

Względy środowiskowe

W ramach polityki wdrażanej przez naszą firmę, która jest odpowiedzią na zmieniające się warunki środowiskowe i poświadczeniem wysokiej uwagi i dużego znaczenia, które nadajemy aspektowi ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez nas inwestycji obowiązują naszą firmę zasady, według których przygotowywane są plany współpracy z lokalnymi społecznościami, na terenie obszarów, na których prowadzimy projekty.

Inwestycje prowadzimy w sposób zrównoważony. Naszym priorytetem jest zachowanie walorów środowiskowych obszarów, na których realizowane są projekty. Osiągamy to między innymi poprzez nasadzenia dodatkowych drzew i krzewów w sposób przemyślany i znacznie wykraczający poza wynikające z wymogów prawa działania.

Nasze projekty są certyfikowane w systemie ekologicznej certyfikacji BREEAM oraz w dużej części finansowane z użyciem instrumentów wspierających rozwój ekologicznych inwestycji.

Ograniczamy emisję oraz prowadzimy działania obliczone na zmniejszenie śladu ekologicznego tj.:

  • ograniczenie zużycia materiałów,
  • ekologiczny transport,
  • ograniczenia zużycia mediów,
  • przejście w dużej mierze na odnawialne źródła energii.

 

Kwestie społeczne

Projekty prowadzimy we współpracy z mieszkańcami oraz pracownikami naukowymi, którzy pomagają nam określić warunki i stworzyć prawdziwie unikalne habitaty dla zwierząt i roślin na terenach, na których prowadzimy działania, co wprost przekłada się na budowanie dodatkowe wartości dla lokalnych społeczności.

Prowadzimy akcje uświadamiające i promujące właściwe postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Takie akcje przyjmują postać warsztatów i materiałów edukacyjnych prowadzonych i przygotowywanych we współpracy z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz wybranymi instytucjami działającymi na terenach, na których prowadzimy inwestycje.

 

Dobre zarządzanie

Niezwykle ważnym aspektem branym pod uwagę jest system zarządzania. DL Invest Group opracowała schemat organizacji projektu w oparciu o strukturę wewnętrzną, zasoby własne, narzędzia analizy ryzyka oraz procedury wyboru podwykonawców.

Bazując na swoim doświadczeniu, DL Invest Group wypracowała wewnętrzny system zarządzania projektami inwestycyjnymi. Każdorazowo punktem wyjścia jest stworzenie zespołu doświadczonych specjalistów, którzy będą nadzorować cały proces budowy obiektu, od wbicia łopaty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dedykowanego zespołu projektowego wchodzą następujące osoby: Kierownik Projektu zarządzający zespołem wraz ze swoim zastępcą, 2 przedstawicieli działu konstrukcyjnego, 2 przedstawicieli działu prawnego, 2 przedstawicieli działu przygotowania produkcji i 2 przedstawicieli działu komercjalizacji, 2 osoby z działu projektowego.

Jeżeli jedna z tych osób jest nieobecna, jego/jej obowiązki przejmuje druga osoba przypisana do danego projektu.

Wybór podwykonawców odbywa się na zasadzie przetargu i konkursu ofert. Oferty powinny być złożone w wyznaczonym terminie i mieć ten sam zakres. Każda oferta jest porównywana zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym. Na dalszym etapie oferenci porównywani są zarówno pod względem doświadczenia, jak i kondycji finansowej, zasobów ludzkich oraz terminowości realizacji.

Nasza firma stosuje również optymalizacje inwestycji zarówno na etapie projektowania, optymalizacji wykonania i obsługi, są również omawiane z najemcą, przedstawiane są różne rozwiązania wynikające z naszego doświadczenia oraz proponowane przez projektantów i podwykonawców. Dużą optymalizację zapewnia dział serwisu oparty na własnych pracownikach, którzy nadzorują poszczególne inwestycje.

DL Invest Group jest kompleksowo wspierana przez brokera ubezpieczeniowego, ubezpieczony jest nie tylko biznes czy nieruchomość, ale również cały proces budowlany.

Nadzór inwestorski zapewnia DL Invest Group PM S.A., która do każdego projektu przypisuje Project Managera, nadzorującego cały proces, od przygotowania nieruchomości, poprzez budowę, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nadzór autorski zapewnia dedykowany do danej inwestycji projektant, który czuwa nad zgodnością realizacji z projektem.

Zakres Ochrony Środowiska zlecony jest podmiotowi zewnętrznemu, który od kilku lat wspiera DL Invest Group w zakresie kontroli i weryfikacji wszelkich zagadnień związanych z tym aspektem.

Przed każdą inwestycją Spółka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu oceny, czy na terenie przeznaczonym pod zabudowę występują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną, w przypadku występowania takich gatunków chronionych teren nie będzie mógł być wykorzystany do dalszej zabudowy i zgodnie z warunkową przedwstępną umową sprzedaży Spółka może odstąpić od transakcji.

Drugi krok polega na sprawdzeniu gruntu pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń i możliwości rekultywacji, jeśli będzie ona pozytywna, w przypadku braku możliwości rekultywacji gruntu Spółka wycofuje się z transakcji. Kolejny krok opiera się na badaniu społecznym (due diligence) i obejmuje sprawdzenie sąsiadujących terenów mieszkaniowych i negatywnego wpływu inwestycji na nie oraz wszelkich możliwości zmniejszenia tego wpływu. Kolejnym krokiem jest ocena, w jaki sposób DL Invest Group może poprawić lokalizację, aby była ona bardziej przyjazna dla środowiska i społeczeństwa. Wszystkie koszty są szacowane na każdym etapie realizacji i uwzględniane w budżecie i harmonogramie inwestycji.