Ze względu na zmieniające się warunki środowiskowe oraz polityczne, społeczne czy technologiczne standardem rynkowym, przy realizacji nowych inwestycji na rynku magazynowym, staje się wyważenie aspektów ekonomicznych oraz przyrodniczych ważnych dla kontekstu miejsca, w których inwestycje takie powstają.

W ramach DL Invest Group wdrożyliśmy politykę DL Green, która odpowiada na bieżące potrzeby i oczekiwania wszystkich ważnych dla realizacji projektów logistycznych grup interesariuszy: regulatorów, najemców, lokalnych społeczności oraz co bardzo ważne: zakłada realizację projektów Grupy z najwyższym możliwym poszanowaniem dla środowiska naturalnego. W jej ramach wdrażamy między innymi ekologiczne inicjatywy, które zakładają tworzenie habitatów dla roślin i zwierząt oraz organizację inicjatyw promujących ekologiczne postawy wśród lokalnych społeczności.

Projekty realizowane przez DL Invest Group zakładają:

  • maksymalnie wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu,
  • maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu i maksymalizację nasadzeń roślin tworzących przyjazne środowisko dla licznych zwierząt i tworzenie naturalnych habitatów, co w rezultacie przyczynia się do zachowania bioróżnorodności terenu,
  • projektowanie szerokich pasów zieleni w tym zieleni wysokiej wzdłuż dróg i terenów wchodzących w skład projektów, co między innymi zmniejsza oddziaływanie transportu drogowego na najbliższe otoczenie,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym projektu jest większościowy,
  • certyfikację projektów w międzynarodowym systemie BREEAM i uzyskanie poziomu co najmniej Very Good. Ten poziom certyfikacji wymaga założenia, że ekologiczna wartość terenu sprzed powstania inwestycji nie zmniejszy się po jej powstaniu,
  • wysoką jakość powietrza wewnątrz budynków oraz odpowiednie doświetlenie, co tworzy przyjazny klimat wewnętrzny wpływający na samopoczucie i efektywność pracy osób. Według World Green Building Council już sama lepsza jakość powietrza wewnątrz budynków to wzrost wydajności pracy nawet o ponad 10%,
  • wykorzystanie do budowy materiałów, które w znakomitej większości mogą podlegać ponownemu przetworzeniu,
  • wdrożenie na terenie inwestycji właściwego systemu zarządzania i utylizacji odpadów, który wykluczy potencjalny wpływ na najbliższe otoczenie projektów.

Dodatkowo, prowadzimy akcje uświadamiające i promujące właściwe postawy w kontekście ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Takie akcje przyjmują postać warsztatów i materiałów edukacyjnych prowadzonych i przygotowywanych we współpracy z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz wybranymi instytucjami działającymi na terenach, na których prowadzimy inwestycje – mówi Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group.