Komunikacja z akcjonariuszami

Dematerializacja akcji DL Invest Group S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z ze zmianą przepisów dotyczących spółek akcyjnych, DL Invest Group S.A. (Spółka) zobowiązana jest przeprowadzić dematerializację wszystkich wyemitowanych akcji.

Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. W następstwie dematerializacji, rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot (dom maklerski), z którym Spółka zawrze odpowiednią umowę.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla Spółki oraz innych akcjonariuszy.

Wkrótce przekażemy dalsze, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego procesu.